Remedial Teaching

Remedial Teaching (RT) is individuele begeleiding voor kinderen bij wie het leren niet makkelijk gaat. Als remedial teacher spelen wij in op het niveau, het welbevinden en de leerstijl van het kind. Wij bieden leerbegeleiding op maat. Zo helpen wij het vastgelopen leerproces weer op gang te krijgen. Dit zorgt ervoor dat onzekere, faalangstige kinderen, die geen plezier meer hebben in het leren, weer ‘opbloeien’ en zelfvertrouwen opbouwen. Als Remedial Teachers stellen wij realistische, meetbare doelen en zorgen er zo voor dat een kind trots kan zijn op zichzelf.

Bekijk hieronder hoe een begeleidingstraject eruit ziet:

Het Begeleidingstraject

1. Aanmelden

Als ouder kunt u uw kind zelf aanmelden (voor eventuele vergoedingen bekijk de pagina Tarieven). De praktijk begeleidt ook kinderen met een arrangement aangestuurd vanuit school. Behandeling kan zowel onder schooltijd als na schooltijd plaatsvinden.

2. Intakegesprek

Het intakegesprek duurt ongeveer één uur en is bedoeld ter kennismaking. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht. Samen bepalen we of wij uw kind kunnen helpen of dat er doorverwijzing nodig is. Er is alle ruimte voor vragen.

3. Leeronderzoek

Na aanmelding va uw kind volgt een fase van onderzoek. Daarbij kijken we naar het niveau, de leerbehoeften en de leerstijl van uw kind. Voor de kinderen uit het voortgezet onderwijs vindt er geen leeronderzoek plaats.

4. Behandeling

In een behandelingsplan wordt de aanpak voor de komende tijd vastgelegd. Hier staat in wat we graag met uw kind willen bereiken en op welke manier wij met uw kind gaan werken. Het bevat een aantal meetbare leerdoelen en een planning. Voor het voorgezet onderwijs worden de afspraken vastgelegd in een kort verslagje.

5. Evaluatie

In overleg wordt uw kind getoetst en wordt bekeken in hoeverre de gestelde leerdoelen bereikt zijn. Dit wordt toegelicht in een afsluitend gesprek. Voor de kinderen van het voortgezet onderwijs wordt er gebruik gemaakt van de behaalde cijfers die op Magister staan.

Onderzoeken

Wanneer uw kind aangemeld is bij de praktijk, vindt er meestal een leeronderzoek plaats: waar loopt uw kind nu op vast? Dit kan zijn voor rekenen, lezen, spelling, begrijpend lezen of executieve functies. Vanuit hier wordt bekeken welke test het beste aansluit. Daarnaast neemt de praktijk ook een aantal screenende onderzoeken af om een risico inschatting te kunnen maken of uw kind dyslexie of dyscalculie zou kunnen hebben.

Wanneer er vraagtekens zijn met betrekking tot de leerbaarheid van uw kind biedt RT-praktijk Toppertjes de mogelijkheid tot afname van een intelligentieonderzoek en of gedragsonderzoek.

Hieronder vindt u de diverse onderzoeken die de praktijk verzorgd.

Dyslexie Screeningstest

Wanneer uw kind leesproblemen of spellingsproblemen heeft en het niet geheel duidelijk is wat de oorzaak is, kan er een pre-screening dyslexie plaatsvinden. Wij maken hier gebruik van meerdere testmaterialen. Er wordt dan een risico inschatting gemaakt voor het hebben van dyslexie, waarna er overgegaan kan worden tot doorverwijzing.

Dyscalculie Sceeningstest

Ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie worden steeds vaker onderkend en gesignaleerd bij kinderen. Binnen de praktijk kan er een pre-screening dyscalculie worden afgenomen. Wij maken hier gebruik van meerdere testmaterialen. Er wordt dan een risico- inschatting gemaakt voor het hebben van dyscalculie. Waarna overgegaan kan worden naar doorverwijzing.

Intelligentieonderzoek

Wanneer de schoolprestaties van uw zoon of dochter afwijken van het verwachte en er vragen zijn op het gebied van de capaciteiten, kan het zinvol zijn om een intelligentieonderzoek te laten uitvoeren. Hiervoor zijn wij een samenwerking aangegaan met de onderwijspsycholoog. Voor verdere informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.