Begeleiding

Vanuit RT praktijk Toppertjes bieden wij verschillende begeleidingsmogelijkheden aan om uw kind te ondersteunen. Onder andere onderwijsondersteuning in de vorm van Remedial Teaching voor het basis- en het voortgezet onderwijs, maar ook kindercoaching. Bekijk hieronder ons volledige aanbod.

Remedial Teaching

Remedial Teaching (RT) is individuele begeleiding voor kinderen bij wie het leren niet makkelijk gaat. Als remedial teacher spelen wij in op het niveau, het welbevinden en de leerstijl van het kind. Wij bieden leerbegeleiding op maat. Zo helpen wij het vastgelopen leerproces weer op gang te krijgen. Dit zorgt ervoor dat onzekere, faalangstige kinderen, die geen plezier meer hebben in het leren, weer ‘opbloeien’ en zelfvertrouwen opbouwen. Als Remedial Teachers stellen wij realistische, meetbare doelen en zorgen er zo voor dat een kind trots kan zijn op zichzelf.

Bekijk hieronder hoe een begeleidingstraject eruit ziet:

Het Begeleidingstraject

1. Aanmelden

Als ouder kunt u uw kind zelf aanmelden (voor eventuele vergoedingen bekijk de pagina Tarieven). De praktijk begeleidt ook kinderen met een arrangement aangestuurd vanuit school. Behandeling kan zowel onder schooltijd als na schooltijd plaatsvinden.

2. Intakegesprek

Het intakegesprek duurt ongeveer één uur en is bedoeld ter kennismaking. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht. Samen bepalen we of wij uw kind kunnen helpen of dat er doorverwijzing nodig is. Er is alle ruimte voor vragen.

3. Leeronderzoek

Na aanmelding va uw kind volgt een fase van onderzoek. Daarbij kijken we naar het niveau, de leerbehoeften en de leerstijl van uw kind. Voor de kinderen uit het voortgezet onderwijs vindt er geen leeronderzoek plaats.

4. Behandeling

In een behandelingsplan wordt de aanpak voor de komende tijd vastgelegd. Hier staat in wat we graag met uw kind willen bereiken en op welke manier wij met uw kind gaan werken. Het bevat een aantal meetbare leerdoelen en een planning. Voor het voorgezet onderwijs worden de afspraken vastgelegd in een kort verslagje.

5. Evaluatie

In overleg wordt uw kind getoetst en wordt bekeken in hoeverre de gestelde leerdoelen bereikt zijn. Dit wordt toegelicht in een afsluitend gesprek. Voor de kinderen van het voortgezet onderwijs wordt er gebruik gemaakt van de behaalde cijfers die op Magister staan.

Onderzoeken

Wanneer uw kind aangemeld is bij de praktijk, vindt er meestal een leeronderzoek plaats: waar loopt uw kind nu op vast? Dit kan zijn voor rekenen, lezen, spelling, begrijpend lezen of executieve functies. Vanuit hier wordt bekeken welke test het beste aansluit. Daarnaast neemt de praktijk ook een aantal screenende onderzoeken af om een risico inschatting te kunnen maken of uw kind dyslexie of dyscalculie zou kunnen hebben.

Wanneer er vraagtekens zijn met betrekking tot de leerbaarheid van uw kind biedt RT-praktijk Toppertjes de mogelijkheid tot afname van een intelligentieonderzoek en of gedragsonderzoek.

Hieronder vindt u de diverse onderzoeken die de praktijk verzorgd.

Dyslexie Screeningstest

Wanneer uw kind leesproblemen of spellingsproblemen heeft en het niet geheel duidelijk is wat de oorzaak is, kan er een pre-screening dyslexie plaatsvinden. Wij maken hier gebruik van meerdere testmaterialen. Er wordt dan een risico inschatting gemaakt voor het hebben van dyslexie, waarna er overgegaan kan worden tot doorverwijzing.

Dyscalculie Sceeningstest

Ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie worden steeds vaker onderkend en gesignaleerd bij kinderen. Binnen de praktijk kan er een pre-screening dyscalculie worden afgenomen. Wij maken hier gebruik van meerdere testmaterialen. Er wordt dan een risico- inschatting gemaakt voor het hebben van dyscalculie. Waarna overgegaan kan worden naar doorverwijzing.

Intelligentieonderzoek

Wanneer de schoolprestaties van uw zoon of dochter afwijken van het verwachte en er vragen zijn op het gebied van de capaciteiten, kan het zinvol zijn om een intelligentieonderzoek te laten uitvoeren. Hiervoor zijn wij een samenwerking aangegaan met de onderwijspsycholoog. Voor verdere informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Kindercoach

Iedere ouder ziet zijn kind het liefst gelukkig en gezond, maar soms hebben kinderen/ jongeren het even moeilijk. Ze hebben moeite met bepaalde situaties, zitten niet lekker in hun vel of zijn door omstandigheden uit hun evenwicht geraakt.

RT Praktijk Toppertjes begeleidt deze kinderen en jongeren door middel van een kort begeleidingstraject. Op een laagdrempelige manier geven we ze net even dat steuntje in de rug dat ze op dat moment goed kunnen gebruiken. Samen ontdekken we welke kwaliteiten en krachten het kind heeft en hoe zij deze kunnen gebruiken in lastige situaties of om nieuwe vaardigheden te leren. Dit alles op een positieve manier, oplossings- en toekomstgericht.

Om uw kind te helpen is een goede samenwerking nodig tussen u, uw kind en de coach. Tijdens de sessie doorlopen we de volgende stappen.

Het Coachingstraject

1. Afspraak maken

Nadat u de afspraak heeft gemaakt, ontvangt u een intakeformulier. Dit formulier neemt u ingevuld mee naar de afspraak.

2. Intakegesprek met ouders en evt. kind

Tijdens het intakegesprek nemen we het formulier door en gaan we samen kijken welke weg het beste past bij uw kind.

3. In gesprek met uw kind

Dit gesprek ga ik samen met het kind/ jongere op ontdekkingstocht om te kijken waar de eventuele problemen zitten. Het is belangrijk dat het kind zijn of haar eigen verhaal kan vertellen.

4. Plan van aanpak

De informatie uit beide gesprekken verwerk ik samen in een plan. Ik bekijk wat eventueel het beste bij uw kind aansluit.

Vaak zijn 4 tot 5 gesprekken voldoende om resultaat te behalen. Uit de gesprekken kan ook blijken dat ik uw kind niet kan helpen, of dat er geen klik met de coach is. In zo’n geval kan ik u eventueel doorverwijzen.

5. Start coaching

Tijdens de coaching is er een nauwe samenwerking tussen u, uw kind en de coach. Aan het eind van het coachingstraject volgt er altijd een evaluatiegesprek samen met de ouders en indien gewenst ook met het kind/jongere erbij. 

6. Evaluatiegesprek

Tijdens dit gesprek kijken we of de doelen uit het plan zijn behaald. Als dit het geval is, dan sluiten we de coaching af. Als dit niet het geval is, kijken we of het plan moet worden aangevuld of dat andere aanvullende hulp nodig is.

Trainingen

VRIENDEN – programma

Het VRIENDEN-programma is een cognitief gedragstherapeutisch programma voor de behandeling van angst en depressie bij kinderen (4 tot en met 11 jaar) en jongeren (12 tot en met 16 jaar). Het programma leert kinderen om angstsignalen van hun lichaam te herkennen en vaardigheden te ontwikkelen om met deze angsten om te gaan en ze aan te pakken. Dit gebeurt in acht sessies (zeven bijeenkomsten en één terugkombijeenkomst).

De letters van het woord vormen de bakens waarmee een angstig kind kan leren zijn angstgevoel onder controle te houden en niet in paniek te raken. VRIENDEN is een afkorting die staat voor:

V oel je je bang,
R ust en ontspan je lekker,
I n jezelf denken,
E igen plan maken,
N etjes gedaan,
D oe je oefeningen,
EN rustig blijven.

Het programma wordt in groepsverband gegeven, maar kan ook individueel worden toegepast.

Wat houd het programma in?

  • Helpt kinderen en jongeren om vaardigheden te ontwikkelen om op een effectieve manier met angst om te gaan.
  • Versterkt emotionele veerkracht; Relativeert de emotionele uitingen en gedachtes van angst.
  • Stimuleert het leren van leeftijdgenoten, en bouwt een steunnetwerk van leeftijdgenoten op.
  • Bevordert zelfvertrouwen om met situaties om te gaan die moeilijk zijn of angst oproepen.
  • Is gebaseerd op uitgebreid onderzoek naar de preventie en behandeling van angst.
  • Is van origine afkomstig uit Australië maar is nu specifiek toegesneden op Nederlandse kinderen en tieners.

Praktische zaken

Aanmelding kan als groep bijvoorbeeld via school, maar er kan ook individueel aangemeld worden. Een aanmelding kan gedaan worden telefonisch via 033 – 800 9999 of via 06 – 3396 4038 of via de site van RT-praktijk Toppertjes, www.toppertjes.com. De training bestaat uit 7 bijeenkomsten, elk van ongeveer een uur en 1 terugkomdag van een uur. Bij de faalangsttraining is het in sommige gevallen mogelijk de kosten (deels) via de zorgverzekeraar terug te krijgen.

Mindset training

Heb je motivatieproblemen? Ga je uitdagingen het liefst uit de weg? Geef je op bij tegenslagen, fouten of onvoldoendes? Moet je van je zelf alles in 1 keer kunnen? Wil je graag de beste zijn en kan je niet goed tegen kritiek? Misschien is deze training dan wel wat voor jou! Het veranderen van je fixed mindset in een growed mindset. Zodat je er weer voor kan gaan!

Uitleg over de training

De training bestaat uit 7 lessen van ongeveer 45 minuten en is geschikt voor basisschoolkinderen vanaf 7 tot 12 jaar. De training is gebaseerd op het werkboek Mindset van het talentenlab. Voor kinderen uit het voortgezet onderwijs maken wij gebruik van het werkboek LEF. Deze methode is bedoeld voor tieners van 11 tot 15 jaar die belemmerd worden door een vaste mindset.

Wat houd de training in?

Stap voor stap maakt het kind/ de jongere kennis met de Mindsettheorie van Carol Dweck. Via de verhalen van Fixie en Growie of Lef leert hij of zij wat het verschil is tussen de vaste mindset en de groeimindset. De belangrijkste thema’s uit de mindsettheorie van Carol Dweck komen aan bod, zoals de wijze waarop je denkt over je intelligentie en kwaliteiten, je comfortzone, het aangaan van uitdagingen, het leren van fouten, doorzettingsvermogen en strategieën en de werking van je brein.
Door middel van afwisselende en creatieve opdrachten leert het kind/jongere hoe hij of zij kan leren denken zoals Growie/ in de groeimindset en hoe hij of zij dit kan inzetten bij het werken aan zijn of haar eigen doelen.

Daarnaast is het van belang dat ook ouders en leerkrachten van het kind op de hoogte zijn van het programma. Hiervoor wordt indien nodig een aparte ouderbijeenkomst georganiseerd.

Praktische zaken

Deze (groeps) training bestaat uit zeven lessen van 45 minuten en een intakegesprek.
Kosten: 360 euro.

Wanneer men deze training 1 op 1 wilt volgen kan dit uiteraard ook. Hiervoor geldt een ander tarief.

Training in executieve functies

Het goed kunnen functioneren in de groep vraagt heel wat van een leerling. Vaardigheden zoals je aandacht goed kunnen richten, impulsen kunnen onderdrukken, informatie onthouden en verwerken, kunnen plannen en je emoties reguleren noemen we executieve functies. Deze executieve functies helpen je bij het aansturen van je denkprocessen om een doel te bereiken. 

Door de executieve functies van kinderen te trainen en te versterken, kunnen kinderen zichzelf beter aansturen en hun doel bereiken.

Uitleg over de training

Beter bij de Les is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar die op de basisschool problemen ondervinden met hun executieve functies. Executieve functies zijn de regelfuncties van het brein. Het gaat bijvoorbeeld om functies als het werkgeheugen, aandacht en concentratie, plannen en controleren en impulscontrole. 

Beter bij de Les is een bewezen effectieve methode. Beter bij de Les wordt aan kinderen gegeven door speciaal daartoe opgeleide trainers en coaches, hieronder valt onze praktijk ook.

Wat houd de training in?

Met de training Beter bij de les oefenen kinderen op de basisschool met vaardigheden die belangrijk zijn bij het leren, zoals: aandacht, planning, werkgeheugen, doel- en taakgericht gedrag. Zij trainen hun werkgeheugen en krijgen meer inzicht in hun leergedrag. 

Praktische zaken

De training wordt vanuit onze praktijk in kleine groepjes (max. 3 kinderen) of op individuele basis aangeboden. Gedurende 12 weken volgen de kinderen tweemaal per week een trainingssessie van 45 minuten, waarin ze aan de slag gaan met “het breinkasteel”.

Er gaat een werkboek met opdrachten mee naar huis. Voorwaarde voor een succesvolle training is dat de leerkracht van het kind bereid is om kennis te nemen van dit werkboek en om de uitvoering van de opdrachten te faciliteren. Na de aanmelding neemt de praktijk contact op met school om hierover te overleggen. Naast de intake en het eindgesprek worden ouders halverwege het traject individueel uitgenodigd voor een tussenevaluatie.

De kosten bedragen € 47,50 per trainingssessie in een klein groepje plus werkboek € 25,-.
Wanneer men deze training 1 op 1 wilt volgen kan dit uiteraard ook. Hiervoor geldt een ander tarief.

Voorafgaand aan deze training is het wenselijk om een screening te doen.