Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
RT Praktijk Toppertjes is opgericht door M (Miranda) Versluis, gevestigd te Nijkerk en ingeschreven onder nummer 51457911 bij de Kamer van Koophandel.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van, of met RT Praktijk Toppertjes en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken. De opdrachtgever vult ten alle tijden een intake formulier in, waarin hij/zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Zodra deze ingevuld is gaat de cliënt akkoord met deze algemene voorwaarden.

3. Bedrijfsomschrijving
RT Praktijk Toppertjes richt zich op remedial teaching en op het begeleiden van kinderen en volwassenen.

4. Definities
a) Opdrachtnemer: RT Praktijk Toppertjes.
b) Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de cliënt.
c) Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.
d) Kosten: De vergoeding c.q. het lesgeld dat de cliënt aan RT Praktijk Toppertjes verschuldigd is voor het begeleidingstraject.

5. Begeleiding
Kinderen tot en met 16 jaar. Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien mogelijk van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. RT Praktijk Toppertjes kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. RT Praktijk Toppertjes bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een remedial teacher verwacht mag worden.

6. Uitvoering van de overeenkomst
a) Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
b) Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.

7. Vertrouwelijkheid/ Geheimhouding
Alle informatie die tijdens de begeleiding besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s)/verzorger(s).

8. Tarieven
De tarieven staan vermeld op de website van RT Praktijk Toppertjes. Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW dan wel inclusief 21% BTW.

9. Offertes en Aanbiedingen
a) Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
b) Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
c) RT Praktijk Toppertjes kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

10. Bruikleen
a) Alle door de opdrachtnemer uitgeleende goederen/materialen, daaronder eventueel mede begrepen kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, klappers, tekeningen, enz., blijven (intellectueel) eigendom van de opdrachtnemer, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door cliënt/opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden worden gebracht of aan derden ter beschikking worden gesteld.
b) Voor de in bruikleen genomen materialen door de opdrachtgever wordt een borg gevraagd. Hiervoor wordt door beide partijen een bruikleen overeenkomst getekend. De borg wordt voorafgaand aan de begeleiding betaald en indien de goederen in optimaal bruikbare staat geretourneerd worden, wordt de borg weer uitbetaald.
c) Opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de uitgeleende goederen en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de opdrachtnemer voor het einde van de begeleiding. In geval van beschadigingen toegebracht door cliënt, opdrachtgever, heeft RT Praktijk Toppertjes het recht de borg te houden.

11. Werkwijze voor het geven van een opdracht
a) De opdrachtgever neemt telefonisch (06 3396 4038) of per email (miranda@toppertjes.com) contact op.
b) Van opdrachtnemer ontvangt de cliënt een mailtje voor het invullen van het intake formulier.
c) Nadat het intake formulier is bekeken door opdrachtnemer, neemt de opdrachtnemer contact op met de cliënt voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek.

12. Verhindering/afspraak verzetten
Wanneer opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak wenst te verzetten kan tot uiterlijk 24 uur van tevoren worden doorgegeven. Indien bij verhindering de deelname aan de begeleiding tenminste 24 uur van tevoren wordt doorgegeven, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht en wordt er een alternatieve datum geboden. Bij het afzeggen/verzetten binnen de 24 uur berekent RT Praktijk Toppertjes het normale tarief.

13. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
a) De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomen.
b) Voorts is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd.
c) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de ouders onmiddellijk opeisbaar.
d) Indien een cliënt de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub g van dit artikel, tot 14 dagen voor aanvang van de begeleiding of onderzoek, zonder opgaaf van reden doen door middel van aangetekend schrijven of e-mail aan het adres van RT praktijk Toppertjes te Nijkerk. De opdrachtgever is dan geen kosten verschuldigd van de begeleiding of het onderzoek, echter worden er wel 45 euro administratie en annuleringskosten in rekening gebracht. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 14 dagen voor aanvang van de begeleiding of onderzoek tot stand gekomen, dan is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.
e) Indien een cliënt de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub g van dit artikel, tot 7 dagen voor aanvang van de begeleiding of onderzoek, zonder opgaaf van reden doen door middel van aangetekend schrijven of e-mail aan het adres van RT Praktijk Toppertjes te Nijkerk. De cliënt is dan 50% van de kosten van de betreffende begeleiding of onderzoek verschuldigd, met een minimum van 90 euro voor administratie en annuleringskosten. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 7 dagen voor aanvang van de begeleiding of onderzoek tot stand gekomen, dan is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.
f) Indien de cliënt de overeenkomst wil ontbinden, binnen 7 dagen voor aanvang van de begeleiding of onderzoek, of nadat de begeleiding of onderzoek reeds is begonnen, kan dat met inachtneming van het bepaalde sub g van dit artikel, doen door middel van een aangetekend schrijven of e-mail aan het adres van RT Praktijk Toppertjes te Nijkerk. De cliënt is dan 100% van de kosten van het desbetreffende onderzoek of begeleiding verschuldigd.
g) Na ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel d, e en f maakt RT Praktijk Toppertjes binnen twee weken het resterende bedrag (-gemaakte kosten) over naar opdrachtgever of brengt de gemaakte kosten in rekening welke binnen twee weken betaald dienen te worden.
h) Indien de opdrachtgever door omstandigheden hem betreffende, waartoe te rekenen, maar niet daartoe beperkt, op medische gronden, niet in staat is de (gehele) begeleiding te volgen, is dat voor rekening en risico van de opdrachtgever.

14. Betalingsvoorwaarden
Aan het einde van de maand stuurt RT Praktijk Toppertjes een factuur over de afgenomen lessen/ sessies. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door storting op de rekening die door Toppertjes op de factuur wordt vermeld. Vanaf 14 dagen na het verstrijken van de factuurdatum is de ouder/verzorger in verzuim. Toppertjes verstuurt dan een herinnering. Als de factuur zeven dagen na de dagtekening van de herinnering niet is betaald, wordt de RT les opgeschort. Indien een leerling al dan niet met toestemming van ouder/verzorger geen huiswerkbegeleiding afneemt met een reden anders dan welke genoemd in artikel 4 lid 5, is restitutie niet mogelijk. Geen restitutie is mogelijk indien een leerling al dan niet met toestemming van ouder/verzorger geen huiswerkbegeleiding afneemt in een maand die wel betaald dient te worden. Is de ouder/verzorger in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte, waarin begrepen de incassokosten, voor rekening van de ouder/verzorger.

15. Overigen rechten en plichten van de cliënt
a) Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de cliënt verplicht:
b) Tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de begeleiding. Is de cliënt later aanwezig dan wordt er wel op de eindtijd gestopt;
c) De voor de begeleiding benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door RT Praktijk Toppertjes ter
beschikking worden gesteld, bij zich te hebben;
d) Zich gedurende de begeleiding correct te gedragen en anderen cliënten niet te hinderen;
e) Melding te maken van de aanwezigheid van een ziekte of aandoening (hoeft niet plaats te vinden met de vermelding van de aard van de aandoening), die gevaar kan opleveren voor de trainer of de andere cliënten.

16. Overige rechten en plichten van RT Praktijk Toppertjes
a) RT Praktijk Toppertjes bepaalt de plaats en tijd waarop de begeleiding wordt gegeven. RT Praktijk Toppertjes is bevoegd de plaats en tijd te wijzigen. RT Praktijk Toppertjes zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken.
b) RT Praktijk Toppertjes is bevoegd om een cliënt (tijdelijk) de toegang c.q. deelname aan van de begeleiding te ontzeggen indien: a. De cliënt zich niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 gedraagt; b. Er sprake is van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de trainer of de andere cliënten.

17. Toepasselijk recht en geschillen (wetgeving)
a) Op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
b) Klachtenregeling: Klachten voorafgaand, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren. Samen kunnen we dan kijken naar een mogelijke oplossing. Op grond van een klacht zal RT Praktijk Toppertjes passende maatregelen nemen en de wijze van afhandelen doornemen en indien gewenst ook met u als indiener van de klacht. Partijen zullen pas een beroep doen op een rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

18. Aansprakelijkheid
Bij lichamelijke en/of psychische klachten, dient altijd eerst een arts, specialist of psycholoog te worden geraadpleegd. Er wordt géén medisch advies geven, en er worden géén diagnoses gesteld. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, lichamelijke/emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, al dan niet in overleg met opdrachtnemer heeft genomen. Opdrachtgever is ten alle tijde zelfverantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de begeleiding als de periode daarna.

19. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden
Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.toppertjes.com. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de eigenaar van RT Praktijk Toppertjes, Miranda Versluis.